Regulamin konkursu "Zaczaruj Mamę kwiatami"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Zaczaruj Mamę kwiatami” (zwanego dalej "Konkursem"), są:
   ­ w imieniu Biura Kwiatowego Holandia, Sigma International (Poland) Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511,
   ­ oraz EuroFlorist, z siedzibą w Poznaniu, ul. Bystra 7, 61-366.
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibach Organizatorów oraz na stronie konkursowej www.zaczarowani.org.
  4. Konkurs rozpoczyna się 20 maja 2011 r. i trwa do 13.06.2011 r.
  5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Współorganizatora oraz właściciele i pracownicy kwiaciarń, biorących udział w projekcie.
  7. Główną nagrodą w Konkursie jest dwuosobowa wycieczka na Kubę o wartości ok. 10 000 złotych brutto (słownie: dziesięciu tysięcy złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną równą wartości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz laureata. Kwota ta zostanie przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w loterii. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podatku dochodowego z dodatkowej nagrody pieniężnej.
  8. Nagrodami pocieszenia są kupony uprawniające do do dokonania zakupów z 10% zniżką na zakupy w internetowej kwiaciarni www.twojekwiaty.pl.
  9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatorów. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.
  10. Konkurs realizowany jest na terenie Polski, co oznacza, że uczestnik musi być zamieszkały w Polsce, a jego odpowiedź na pytanie konkursowe musi zostać nadesłana z terytorium Polski.
  11. Konkurs odbywa się za pośrednictwem:
   - kwiaciarni, które zgłosiły się do akcji. Kwiaciarnie otrzymują pakiet materiałów, w których znajdują się plakaty promujące akcję oraz, przeznaczone dla klientów kwiaciarni, kupony z indywidualnym kodem, uprawniającym do udziału w Konkursie;
   - kwiaciarni internetowej www.TwojeKwiaty.pl. Klienci po zakupie i realizacji zlecenia otrzymują drogą elektroniczną kod konkursowy, uprawniający do udziału w Konkursie;
   - zakładki konkursowej na Facebook.com, umieszczonej na stronach fanów "Kwiaty pełne emocji" i EuroFlorist. Aby otrzymać kod konkursowy, należy stać się fanem zarówno strony "Kwiaty pełne emocji", jak i EuroFlorist, a następnie nacisnąć odpowiedni przycisk w zakładce konkursowej.
 2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wpisać na stronie konkursowej www.zaczarowani.org:
   - specjalny kod otrzymany przy zakupie w kwiaciarni lub też po wejściu na zakładkę konkursową na Facebook.com lub przy zakupie w kwiaciarni internetowej www.twojekwiaty.pl
   - podać swoje dane osobowe oraz
   - odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
  2. Każdy uczestnik może się zarejestrować na stronie konkursowej tylko raz.
  3. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 13 czerwca 2011 r. do godziny 24:00.
  4. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany w sposób wskazany w punkcie 2.5 w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
  5. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która spełni warunki udziału w Konkursie i której odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najciekawszą i najbardziej oryginalną.
  6. Uczestnicy Konkursu będą identyfikowani przez Organizatorów na podstawie danych osobowych wpisanych w specjalnym formularzu na stronie konkursowej www.zaczarowani.org.
  7. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt. 2.8 oraz pkt. 2.9.
  8. Dane osobowe uczestnika, czyli: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatorów. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorami danych są Organizatorzy.
  9. Uczestnik konkursu, w przypadku wygranej, zgadza się na publikację swojego imienia i nazwiska, miasta pochodzenia, swojej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz swojego wizerunku (zdjęcie) na stronie konkursowej www.zaczarowani.org, stronach Organizatorów, stronach fanów Organizatorów na Facebook.com oraz w mediach i innych publikacjach będących efektem Konkursu.
  10. Rozwiązanie Konkursu zostanie przekazane bezpośrednio do informacji zwycięzcy droga mailową lub telefoniczną najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozwiązania Konkursu. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze telefonów od Organizatorów oraz w ciągu 7 dni nie odpowie na maila informującego o wygranej, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród autorowi drugiej, najciekawszej i najbardziej oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  11. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych) obciążona jest podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody. Jeden z Organizatorów (o których mowa w pkt. 1.1) rozliczy i opłaci podatek od nagród wymienionych w punkcie 1.7, po otrzymaniu od zwycięzcy Konkursu pisemnego potwierdzenia odebrania nagrody.
  12. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatorów, na adres zamieszkania wskazany przez zwycięzcę Konkursu w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 90 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy o wygranej.
  13. Przy odbiorze (wydaniu) nagrody głównej zwycięzca jest zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór nagrody na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą nagrodę oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia wydanie nagrody. W przypadku niemożności wydania (odbioru) nagrody zgodnie z powyższą procedurą zwycięzca traci prawo do nagrody.
  14. Organizator zastrzega, że nagroda główna nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
  15. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres jednego z Organizatorów (adresy podano w pkt. 1.1) z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Zaczaruj Mamę kwiatami".
  2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt. 5.1 nie będą rozpatrywane.
  5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatorów.
  6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
  7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
  9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
   - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
   - nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem przez Uczestnika błędnych danych adresowych,
   - świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność technicznych realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomości SMS czy email.
  3. Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Przypomnij hasło...